Logo công ty SBC

Ảnh JPEG:

Tải hình tại đây: Download logo SBC

Logo kích thước vuông 800x800:

Tải hình tại đây: Download logo vuông SBC