Có 2 loại Decal chuyển nhiệt để chọn: Decal in | Decal màu