pp mực dầu: pp dầu có keo, pp dầu không keo.

pp mực nước: pp nước có keo, pp nước không keo