Màng cán bóng, màng cán mờ, màng cán kim tuyến, màng cán sàn.